Polityka Prywatności - Agencja Lobster

* Polityka Prywatności *

W firmie LobSter dokładamy wszelkich starań do ochrony prywatności. Wiemy, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na Danych Osobowych pozwoli Ci nam zaufać i korzystać w pełni z naszych usług. W Polityce Prywatności dowiesz się jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na Danych Osobowych.

Zanim skorzystasz z naszych usług zapoznaj się z treścią naszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z naszych usług oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez Lobster i wynikających z Polityki.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie nr 2 Polityki.

1. Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Lobster Monika Wótkowska, adres siedziby: 86-170 Gajewo, Gajewo 6 m.1, , NIP 612-157-61-10, REGON 015552759, tel. +48 795 024 082, email info@agencjalobster.pl.

3. Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres info@agencjalobster.pl.

4. W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)
b) realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
c) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)
d) weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)
e) ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

5. Jakie dane będą przetwarzane?

W ramach naszej usługi Newsletter korzystamy z Twojego adresu e-mail.

W chwili kiedy deklarujesz chęć uczestnictwa w organizowanej przez nas imprezie turystycznej, musisz dodać takie dane jak: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

6. Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Lobster Monika Wótkowska na podstawie zawartych umów. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy.

7. Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W chwili obecnej nasze usługi turystyczne realizujemy wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Niemniej jednak planujemy w przyszłości organizację rejsów morskich poza EOG. Wówczas w celu realizacji umowy dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG.

Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl

8. Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

jeśli dane dotyczą zawartej z Lobster umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

9. Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy. Prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

10. Skąd macie moje dane?

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

11. Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.